hledatSpřátelený web www.CentrumMarket.cz


Podpořte nás na facebooku
:

Něco o nás:

Platební Metody:

 


  

Doručení:

Úvod > Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) Úvodní ustanovení
Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu www.Darekprodeti.cz se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále se řídí níže uvedenými podmínkami. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, prodejce) a kupujícího (zákazník).

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy
a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.Darekprodeti.cz  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých povinných, formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
f) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.Darekprodeti.cz  kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3) Platební podmínky
V současné době můžete platit v internetovém obchodě www.Darekprodeti.cz těmito způsoby:
a) dobírkou - tento způsob platby zvolíte v případě, kdy chcete zboží zaplatit přímo při přebírání zboží od přepravní společnosti nebo na výdejním místě

b) předem na účet...po obdržení objednávky jsou vám zaslány pokyny k platbě. V.s. je číslo objednávky.

c) Poukázkami Sodexo - Možnost též platit poukázkami Sodexo - Bonus Pass či Dárkový Pass. Po předchozí domluvě možno platit i poukázkami Le Cheque D jeuner. Poukázky je třeba doručit na sídlo firmy Hipogryf, s. r. o., Ke Zlatkovu 603, 250 70  Odolena Voda jako cenné psaní. Zboží bude odesláno po obdržení poukázek.

Ceny za odebírané zboží jsou na tomto webu pravidelně aktualizovány. V případě jakékoliv změny ceny v co nejkratší době zákazníka nebo odběratele informujeme. Velkým dealerům a dalším odběratelům jsou ceny stanoveny na základě odběrů. U větších odběratelů, nebo v případě velkého jednorázového odběru stanovíme ceny individuálně.

4) Dodací podmínky
Při objednání garantujeme dodávku většiny zboží max. do 3 prac. dnů. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu.
Dopravu po ČR zajišťuje prodávající prostřednictvím:
Česká pošta nebo spediční firma – při platbě předem 95 Kč nebo120 Kč. Při platbě na dobírku 110 Kč nebo 140 Kč (těžké zboží, stolky a podobně). Zboží je pojištěné proti poškození. Osobní odběr – emailem nebo telefonicky Vám sdělíme, že je zboží skladem a můžete si jej ve smluvenou dobu odebrat na předem domluveném výdejním místě. Využíváme výdejní místa Heurekapoint nebo Geispoint, výdejní místa naleznete na www.ulozenka.cz. , www.geispoint.cz
5) Reklamace
a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.Darekprodeti.cz a právním řádem platným v ČR.
b) Zboží reklamujte e-mailem či telefonicky – kontakty najdete na našem internetovém obchodu www.Darekprodeti.cz.
c) Před odesláním reklamovaného zboží nás prosím nejprve telefonicky nebo e-mailově informujte, abychom navrhli možný způsob řešení.
d) Výměna nebo vrácení zboží je možná pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím do 14 dní od obdržení zásilky.
e) Zboží na reklamaci posílejte pokud možno v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.
Dále viz reklamační řád.

6) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí plnění. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zákazníkovi zpět odpovídající částku sníženou o transakční náklady (zejména poštovné, balné, dobírečné, aj.) předem dohodnutým způsobem. Maximální výše transakčních nákladů může činit v případě prodeje v České republice  140 Kč, v případě prodeje do zahraničí mohou transakční náklady být i vyšší. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

7) Práva a povinnosti prodávajícího
a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

8) Práva a povinnosti kupujícího
a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.
d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

9) Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Závěrečná ustanovení
a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
b) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.Darekprodeti.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
c) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@darekprodeti.cz.
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool
Internetový obchod

E-mail: info@ilovemimi.cz                                  Tel: +420 773 588 111